INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Spełniając obowiązek informacyjny, który wynika z Art. 13 ust. 1 i 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.119.1) zwanego w dalszej części: „RODO”, powiadamiamy, iż:
Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Ambient System sp. z o.o., ul. Bysewska 27, 80- 298 Gdańsk
Kontakt do Administratora w sprawie przetwarzania danych osobowych: tel. +48 58 345 51 95 , adres email: rodo@ambientsystem.pl

Cel i zakres przetwarzanych danych:
Dbamy o to, aby Państwa dane były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami obowiązującego prawa. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane:

 • w celu przygotowania, zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) , w tym także w celu prowadzenia wymaganej prawem rozliczalności finansowej w zakresie wskazanym w Ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (wystawienie i archiwizacja dowodów księgowych). Dane przetwarzane są w tym celu przez cały czas trwania umowy a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu do terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wskazanego w Ustawie z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny lub do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego wskazanego w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa, w zależności od tego który termin upłynie później,
 • w celach przygotowania i przesłania oferty na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli na podstawie zgody wydanej przez: świadome działanie jakim jest przesłanie zapytania ofertowego lub przez złożenie oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych w celu przygotowania i przesłania oferty. W przypadku wysłania zapytania ofertowego dane są usuwane po 12 miesiącach od przesłania oferty, natomiast w przypadku oświadczenia o zgodzie – dane są przetwarzane do momentu jej odwołania.
 • w celu prowadzenia bieżącej korespondencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) tj. w prawnie uzasadnionym interesie administratora jakim jest utrzymywanie kontaktu z kontrahentami. Dane w tym celu są przetwarzane do momentu wpłynięcia do administratora sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 • w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń poprzez prowadzenie działań windykacyjnych, sprzedaż wierzytelności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w związku z art. 509 i 510 Ustawy z dnia 23.04.1964 r Kodeks cywilny. Dane w tym celu są przetwarzane do momentu zaspokojenia wierzytelności, cesji wierzytelności lub terminu przedawnienia roszczenia wskazanego w Ustawie z dnia 23.04.1964 r Kodeks cywilny,
 • w celu podniesienia jakości świadczonych usług poprzez prowadzenie nadzoru nad obsługą Klienta i tworzenie analiz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane są przetwarzane do czasu otrzymania sprzeciwu na ich przetwarzanie w tym celu.

Odbiorcy danych osobowych
Dostęp do Państwa danych osobowych mogą uzyskać:

 • pracownicy i współpracownicy Administratora, upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, którzy przetwarzają dane na wyraźne jego polecenie,
 • dostawcy usług informatycznych, księgowych, doradczych, prawnych, marketingowych, graficznych, business development z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i którzy przeszli pozytywnie weryfikację zgodności działania z RODO.

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do Państw leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (czyli do tzw. Państw Trzecich)

Prawa osoby, której dane przetwarzamy.
Mogą Państwo w dowolnym momencie skorzystać z prawa dostępu do swoich danych osobowych oraz praw do:

 • sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się,
 • częściowego lub całkowitego usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem lub wszystkie cele związane z przetwarzaniem danych zostały osiągnięte i nie ma innej podstawy prawnej do ich dalszego przetwarzania,
 • ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania,
 • dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych z systemu informatycznego,
 • przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe.

Prawo do sprzeciwu – mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych:

 • na potrzeby marketingu bezpośredniego – zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych w tym celu,
 • w szczególnych sytuacjach, jeśli przetwarzamy je w prawnie uzasadnionym interesie lub interesie publicznym.

Zaprzestaniemy przetwarzania danych w tych celach, o ile nie będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.

Prawo do wycofania zgody – mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu. Proszę jednak pamiętać, że do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane.
Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem poniższych kanałów komunikacyjnych:

 • wysyłając e-mail na adres: rodo@ambientsystem.pl,
 • telefonicznie pod numerem: +48 58 345 51 95
 • wysyłając na adres korespondencyjny:
  Ambient System sp. z o.o., ul. Bysewska 27, 80- 298 Gdańsk